מדיניות החזרת מוצרים, תנאי שימוש ופרטיות

מדיניות החזרת המוצרים של האתר

בהתאם לחוק הגנת הצרכן הקובע כי צרכן אינו זכאי לקבל החזר כספי לאחר ביטול עסקה לרכישת ספר מאחר זכות הביטול לא חלה על מוצרים שניתן להקליט, לשעתק או לשכפל, מדיניות האתר היא כי לא ניתן לבטל עסקת רכישת הגדה לאחר קבלת ההגדה בפועל וכי לא ינתן החזר כספי בגין ביטול עסקה אלא אם בוטלה טרם קבלת המוצר בפועל.

 

מדיניות שמירת הפרטיות של האתר

מדיניות פרטיות

הנהלת האתר מכירה בחשיבות השמירה על הפרטיות של המשתמשים באתר האינטרנט שהיא מפעילה ומנהלת ("האתר"). שימוש באתר ו/או רישום לשירותים באתר מהווים הסכמה לכל שימוש אשר יעשה במידע שייאסף אודות המשתמש כמפורט בתנאי מדיניות הפרטיות להלן.

רישום לשירותים

חלק מהשירותים באתר טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי אודותיך לרבות פרטים מזהים, פרטי התקשרות, וכו'. הנהלת האתר אינה עושה שימוש בפרטיך האישיים ובכל מידע מזהה אחר מעבר לשימושם באתר ואולם הנהלת האתר רשאית למסור מידע לא מזהה, לרבות מידע סטטיסטי ומידע על הרגלי גלישה באתר לגופים מסחריים שונים, לרבות למפרסמים. על אף האמור לעיל, הנהלת האתר תהיה רשאית למסור מידע אישי אודותיך לצדדים שלישיים, בכל אחד מהמקרים בהם (1) במקרה בו הנהלת האתר תהיה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי; (2) במקרה בו הנהלת האתר תעמוד בפני איום שינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שנעשו על ידך באתר; (3) הפרת תנאי השימוש באתר, לרבות, מבלי להגביל, פעולה של המשתמש בניגוד לחוק או תקנה כלשהם.

מאגרי מידע

המידע אשר תמסור בעת ההרשמה לשירותים באתר וכל מידע אחר אשר תמסור בהמשך, כמתבקש מסוג השירות, וכן כל מידע אשר ייאסף אודותיך בקשר לשירותים אליהם נרשמת ו/או בעת שימושך באתר ישמרו במאגרי המידע של האתר. הנהלת האתר תעשה שימוש במידע על פי הוראות הדין ובהתאם למדיניות פרטיות זו. הינך מצהיר ומתחייב בזאת כי כל המידע שנמסר על ידך ו/או יימסר על ידך בעתיד הינו נכון אמין ומדויק וכי ביצעת את ההרשמה ו/או מסרת את המידע בשימך ועבור עצמך בלבד ולא בשם ו/או בעבור צדדים שלישיים.

השימוש במידע ומשלוח חומר פרסומי

הנהלת האתר תהיה רשאית לעשות כל שימוש במידע, הנדרש לה לצורך מתן השירותים המבוקשים על ידך. הנהלת האתר תהיה רשאית להתיר את הגישה למידע במאגרי המידע ו/או להעביר את המידע לצד שלישי כלשהו בהתאם לסוג השירותים כאמור ו/או לצורך תפעול, פיתוח ושיפור האתר והשירותים באתר. כמו כן תהיה הנהלת האתר רשאית לעשות שימוש במידע על מנת לפנות אליך בכל אחד מאמצעי ו/או פרטי ההתקשרות אשר נמסרו על ידך באתר לרבות בדרך של דיוור ישיר ושירותי דיוור ישיר על מנת להציע לך כל שירות ו/או מוצר ו/או מידע נוסף אשר הנהלת האתר תסבור כי יוכל להתאים ו/או לעניין אותך בהתאם לפילוח המידע המצוי אצלה אודותיך ו/או כל שירות ו/או מוצר ו/או מידע אחר בהתאם לשיקול דעתה.

הינך רשאי בכל עת לפנות להנהלת האתר ולבקש שלא לקבל הצעות לשירותים ו/או מוצרים נוספים מעבר לשירותים אליהם נרשמתם באתר באמצעות פניה בכתב לכתובת ת.ד. 350 הרצלייה 46103. הנהלת האתר תהיה רשאית לשלוח אליך כל מידע פרסומי ו/או שיווקי שלה ו/או של צדדים שלישיים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי תוך שימוש בכל אחד מאמצעי התקשורת האלקטרונית שמסרת לה בעת הרישום לאתר או במועד מאוחר יותר, לרבות הודעות בדואר אלקטרוני ובהודעות SMS, בכפוף להוראות החוק הרלוונטי.

שינויים במדיניות הפרטיות

הנהלת האתר תהיה רשאית לשנות את הוראות מדיניות הפרטיות מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי לרבות הוראות שעניינן שימוש במידע שמסרת. הנהלת האתר תודיע למשתמש על כל שינוי מהותי אשר יחול בהוראות מדיניות הפרטיות.

דילוג לתוכן